REGULAMIN, polityka prywatności, rodo.

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLEŃ GOODMAN GROUP

I – Postanowienia ogólne:

 1. Szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe, zwane w dalszej części Regulaminu Szkoleniami, odbywają się w dniach Wskazanych w ofercie prezentowanej na stronie firmy lub indywidualnie przygotowanej dla klienta.
 2. Organizatorem szkoleń jest firma GOODMAN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, kod pocztowy 00-867 lub firmy partnerskie.
 3. Zakres Szkoleń każdorazowo prezentowany jest w ofercie i w wyniku analizy potrze grupy szkoleniowej może ulec zmianie.
 4. Wszelkie informacje nt. Szkoleń (m.in. informacje ogólne dot. wydarzenia, program, miejsca), Formularz Zgłoszeniowy dla uczestników, oraz aktualizacje umieszczone są pod adresem: https://goodman.eu/szkolenia.
 5. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkolenia oraz zmiany osoby prowadzonej z zachowaniem dbałości o jakość szkolenia.
 6. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie https://goodman.eu, zwaną dalej stroną Szkoleń.

II – Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy dokonują rejestracji na Szkolenia za pośrednictwem narzędzia systemowego, poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduję się na stronie internetowej: https://goodman.eu lub na stronach parterskich.
 2. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać swój adres email, nr telefonu oraz imię i nazwisko; Uczestnicy chcący otrzymać fakturę VAT podają dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia faktury VAT: firmę, pod jaką prowadzą działalność gospodarczą/firmę, w której są zatrudnieni, adres, numer NIP.
 3. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.
 4. Liczba miejsc na Szkolenia  jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w Szkoleniu dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
 6. Cena podana na stronie szkolenia standardowo  obejmuje udział w wykładach, materiały szkoleniowe, catering (przerwy kawowe, lunch) oraz nocleg jeżeli został opłacony w zależności od wybranego pakietu.
 7. Cena podana w Formularzu Zgłoszeniowym nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu Uczestników chyba, że wybrany pakiet szkoleniowy posiada taką opcję.
 8. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik dokona płatności za pośrednictwem jednego ze sposobów płatności udostępnionych przez Organizatora.
 9. Potwierdzenie pozytywnej finalizacji transakcji płatności Uczestnik otrzyma na adres e-mailowy.
 10. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma.
 11. W przypadku szkoleń płatnych po ich realizacji termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, wyjątek stawić mogą odrębne  ustalenia pomiędzy GOODMAN GROUP Sp. o.o. a klientem jednak za nadrzędne uznaje się zapisy niniejszego regulaminu.
 12. W przypadku opóźnienia płatności GOODMAN GROUP Sp. z o.o. może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości 5% od wartości faktury za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 13. Za datę płatności strony uznają datę zaksięgowania płatności na koncie GOODMAN GROUP Sp. z o.o.
 14. Koszt udziału w szkoleniu za każdego Uczestnika, każdorazowo podana zostanie na stronie Szkolenia.
 15. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od cen podanych na stronach szkolenia.

III – Reklamacje, warunki rezygnacji i zwrotu kosztów:

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu na warunkach określonych poniżej:

a) Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu na 30 dni przed jego datą oraz prawo do zwrotu wniesionych opłat rejestracyjnych z zastrzeżeniem, że:

b) W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu na mniej niż 14 dni przed terminem Szkolenia Organizator nie zwraca wpłat dokonanych tytułem udziału w Szkoleniu lub Konferencji.

c) W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu od 29 do 15 dni do szkolenia Organizator zwraca 50% opłat dokonanych tytułem udziału w Szkoleniu.

d) Rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres GOODMAN GROUP Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub mailowo na adres biuro@goodman.eu lub na adres koordynatora wskazanego na stronie Szkolenia (w treści maila należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz rodzaj wybranego pakietu)

2. W przypadku nie pojawienia się na Szkoleniu, a także braku pisemnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu na więcej niż 30 dni przed jego datą, Uczestnik obowiązany jest uiści pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z faktury.

3. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

4. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Szkoleniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Uczestnika najpóźniej na 4 dni przed datą Szkolenia.

5. W przypadku zmiany pojedynczych punktów programu lub prelegentów, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat dokonanych tytułem udziału w Szkoleniu ani dodatkowego odszkodowania.

6. Organizator jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi kwotę wpłaconą tytułem udziału w Szkoleniu, jeżeli odwołanie Szkolenia nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora.

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w Szkoleniu oraz wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, jeżeli Szkolenie nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

8. Zwrot opłaty ustalonej na podstawie warunków wskazanych powyżej zostanie dokonany nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Organizator otrzymał rezygnację w formie pisemnej. Wpłacona przez Uczestnika opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.

IV – Odpowiedzialność materialna:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Szkolenia.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy dokonane w czasie trwania Szkolenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Szkolenia do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Szkolenie.

V – Własność intelektualna:

 1. Wszelkie materiały merytoryczne, know-how oraz treści stanowią własność Organizatora oraz ich Twórców. Ich powielanie, rozpowszechnianie i upublicznianie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

VI – Postanowienia końcowe:

 1. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 Stycznia 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne:

1. Operatorem Serwisu https://www.goodman.eu jest właściciel serwisu GOODMAN GROUP Sp. z o.o.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
d. Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
e. Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.

————————————————————-

Informacje w formularzach:

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

————————————————————-

Informacja o plikach cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

————————————————————-

Logi serwera:

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

————————————————————-

Udostępnienie danych:

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

————————————————————-

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

PRZETWARZANIE DANYCH – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest GOODMAN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, adres: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 27, tel.: +48 666 300 037, e-mail: biuro@goodman.eu
 2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

Źródła informacji i cel przetwarzania:

————————————————————-

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursach lub  konferencjach organizowanych przez Administratora:

 • Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • Marketingu i promocji produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);

Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

————————————————————-

Formularz kontaktowy na stronie internetowej:

 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

————————————————————-

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych:

 • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);

————————————————————-

Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach:

 • Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

————————————————————-

 1. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów oraz spełniające wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  c) spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej,
  d) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
  e) odbiorcy danych tacy jak: banki, kurierzy, kancelarie prawne.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
  a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 3. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konferencjach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

————————————————————-

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych (GOODMAN GROUP) można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@goodman.eu, lub pisemnie pod adresem  Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@goodman.eu lub pisemnie na adres Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych prosimy o przesłanie informacji na adres biuro@goodman.eu

aby przyśpieszyć procedurę w temacie wiadomości prosimy wpisać RODO.