SŁOWNIK ZAKUPOWY

Poniżej możesz wpisać poszukiwaną frazę lub inne słowo kluczowe:
(nasz słownik zakupowy jest w wersji Beta obecnie zawiera ponad 550 haseł, więc jeśli nie znajdziesz jakiegoś hasła lub zechcesz któreś dodać albo doprecyzować to na dole strony znajdziesz do tego formularz. Zachęcamy do jego użycia, dzięki temu słownik zakupowy będzie się stale rozwijał)

A. Cox supplier segmentation method - segmentacja dostawców według A. Coxa - to model klasyfikacji dostawców opracowany przez Andrew Coxa. Kluczowym elementem tej metody jest podział dostawców na różne kategorie w oparciu o dwa główne kryteria: strategiczność produktu lub usługi oraz złożoność rynku dostaw. W ten sposób, firma może lepiej zrozumieć swoje relacje z dostawcami i odpowiednio zarządzać każdą grupą.
  • Strategiczność produktu lub usługi: odnosi się do tego, jak ważny jest produkt lub usługa dostawcy dla działalności kupującego. Produkty mogą być klasyfikowane jako krytyczne, ważne, uzupełniające, lub nieistotne.
  • Złożoność rynku dostaw: odnosi się do poziomu ryzyka i trudności w zakupie produktu lub usługi. Może być oceniana na podstawie dostępności alternatywnych dostawców, barier wejścia na rynek, czy zmiennych rynkowych.
analiza zakupów analiza dostawców negocjacje zakupowe
Abandonment - zrzeczenie się praw do towarów (i/lub statku), które uległy tak poważnym uszkodzeniom podczas podróży, że stały się bezwartościowe dla właścicieli. Ci ostatni wybierają zaniechanie swoich praw i interesów na rzecz ubezpieczyciela, preferując zgłoszenie roszczeń w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja stanowi podstawę do zgłoszenia roszczenia na podstawie polisy ubezpieczenia morskiego w przypadku konstruktywnej całkowitej straty.
ABC inventory control - analiza ABC, kontrola zapasów ABC - to selektywna metoda zarządzania zapasami, w której towary magazynowe są klasyfikowane do trzech grup:

Grupa - % liczby towarów i % wartości zapasów:

A 10%/70%
B 20%/20%
C 70%/10%

System sugeruje, że zapasy towarów z grupy A, stanowiące tylko 10% liczby pozycji, ale 70% całkowitej wartości zapasów, powinny być ciągle monitorowane w celu utrzymania minimalnego, niezbędnego poziomu i zmniejszenia kosztów przechowywania. W konsekwencji mniejszej wartości zapasów w pozostałych grupach - oraz zwiększonej złożoności kontroli zapasów z powodu większej liczby pozycji - system proponuje, aby mniej uwagi poświęcać grupom B i C.
Analiza ABC umożliwia również właściwe zaplanowanie rozmieszczenia produktów w magazynie jeśli przeprowadzimy ją na bazie pobrań produktów z magazynu. Dzięki temu możemy znacznie zoptymalizować czas związany z wydaniem produktów z magazynu.ANALIZA ABC MAGAZYN
Absorption costing - kalkulacja pełnych kosztów - w kalkulacji pełnych kosztów (absorption costing) koszty zmienne i stałe są przydzielane do wszystkich jednostek wyprodukowanych w danym okresie. W tym podejściu uwzględniane są zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie. Wykorzystuje się różne metody do alokacji kosztów pośrednich lub ogólnych na produkty.
Acceptance letter - list akceptacyjny - list akceptacyjny to dokument, który tworzy wiążącą relację pomiędzy organizacją a wybranym oferentem przed formalnym zawarciem umowy przez obie strony.
Acceptance of goods - akceptacja dostawy towarów lub usług - mówi się, że kupujący zaakceptował towary, prace lub usługi dostarczone przez dostawcę, kiedy nie odrzuca ich, w całości lub części, z powodu niezgodności z warunkami umowy (na przykład jakości, harmonogramu dostaw itp.).
Acceptance of order - akceptacja zamówienia - jeśli umowa nie opiera się na konkretnej ofercie/przetargu złożonym przez oferenta, jest to potwierdzenie otrzymania i zaakceptowania zamówienia na dostarczenie towarów, prac lub usług zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu. Zalecamy dokładne doprecyzowanie na jakich zasadach odbywać się ma proces akceptacji ponieważ oświadczenie woli, może być złożone za pomocą wiadomości e-mail, sms czy przez komunikator internetowy.
Acceptance of tender (offer) - akceptacja oferty (akceptacja przetargu) - to zgoda kupującego na ofertę/przetarg złożoną przez oferenta. Niezbędnym elementem umowy jest bezwarunkowa akceptacja przez kupującego oferty złożonej przez jednego z oferentów. Jeśli kupujący zmienia lub dodaje elementy do wcześniej otrzymanej oferty, prowadzi to do nowej propozycji z jego strony wobec oferenta, aby zawrzeć umowę na zmienionych lub zrewidowanych warunkach.akceptacja oferty akceptacja przetargu szkolenia dla kupców szkolenia dla menadżerów ds zakupów słonik zakupowy
Accounting period - okres księgowy - okres księgowy to czas wykorzystywany przez organizację do obliczania i raportowania wyników finansowych.
Accounts payable - konta do zapłaty - zobowiązania firmy (konta do zapłaty) to to, co firma jest winna swoim dostawcom i usługodawcom (sprzedawcom) za dostawy lub usługi, które zostały już wykonane. Podobszary kont do zapłaty obejmują na przykład przetwarzanie dokumentów, weryfikację faktur i procedury księgowania.
Accounts payable automation - poprzez wykorzystanie automatyzacji kont do zapłaty (AP automation), firmy mogą zarządzać fakturami dostawców w cyfrowym procesie przepływu pracy krok po kroku, bez konieczności ręcznej pracy.
Accounts receivable (AR) - należności - jeśli sprzedajesz towary lub usługi innym firmom, należności to środki, które klienci są winni Twojej firmie za produkty lub usługi, które zostały zafakturowane i za które oczekiwana jest płatność.
12347

Dołącz do zespołu twórców słownika zakupowego.

Jeśli chcesz dopisać jakąś frazę do naszego słownika lub zasugerować doprecyzowanie którejś z już opisanych fraz możesz skorzystać
z formularza po prawej stronie.

Zapraszamy do dzielenia się wiedzą
i współpracy przy tym projekcie!

Wyślij nam wiadomość!

słownik zakupowy, ABC Zakupów - akademia zakupówSłownik zakupowy powstał w ramach naszego projektu ABC Zakupów, którego celem jest przybliżenie podstawowych pojęć i definicji ze świata zarządzania zakupami.
słownik zakupowy